Recovery Run Khác Với Easy Run Thế Nào?

Câu trả lời rất đơn giản: “Recovery run is a VERY easy run”. Nôm na là chạy phục hồi (recovery) còn chậm hơn cả chạy ở ngưỡng thoải mái (easy). Tuy vậy, rất nhiều người chạy bộ nhầm lẫn hai bài chạy này, dẫn đến hoặc là không đạt đúng hiệu quả của bài tập,…

Tháng Mười Một 17, 2023
View the Post