Có không giữ, mất đừng tìm…

CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM... Sáng sớm mới ngủ dậy, chưa làm gì mà đã ngồi... lặng nghe người ta than vãn suốt cả buổi. Nào là  bị ăn trộm lấy mất đồ

Read More