Kinh Lòng Từ (Metta Sutta)

Nguyên nhân giảng kinh: Thông thường trước khi nhập hạ, các tỳ kheo từ mọi nơi đến thăm viếng đức Thế Tôn và xin một đề mục hành thiền, trong đó có

Read More

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Lúc bấy giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cùng với 1.250 vị Bhikṣu [bíc su] ở trên Pháp hội Linh Sơn. Khi ấy ngài Khánh Hỷ chắp tay đảnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba

Read More